سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشکده علوم حدیث شهر ری، مشهد و شیراز 
مدرس 
 
 
مبانی فهم حدیث 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث شهرری و دانشگاه تقریب مذاهب 
مدرس 
 
 
احادیث موضوعه  
تدریس 
مدرسه علمیه امام خمینی (ره)  
مدرس 
 
 
سنن النبی  
تدریس 
حوزه علمیه قم  
مدرس 
 
 
رسائل 
تدریس 
مدرسه علمیه الهادی(ع) و مدرسه شهیدین  
مدرس 
 
 
شرح لمعه و اصول فقه  
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی قم  
مدرس 
 
 
روش تدریس  
تدریس 
دانشکده علوم حدیث و مدرسه علمیه شهیدین  
مدرس 
 
 
نقد حدیث و تفسیر قرآن  
تدریس 
مدرسه علمیه شهیدین و دانشکده علوم حدیث  
مدرس 
 
 
فقه الحدیث  
تدریس 
دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف  
مدرس 
 
 
متون و معارف اسلامی 
تدریس 
دانشكده علوم حديث 
مدرس 
 
 
متن خوانى 
تدریس 
شهر رى، مشهد و شيراز 
مدرس 
 
 
آموزش مباني فهم حديث 
تدریس 
دانشكده علوم حديث شهرري و دانشگاه تقريب مذاهب 
مدرس 
 
 
احاديث موضوعه 
تدریس 
مدرسه علميه امام خميني (ره) 
مدرس 
 
 
سنن النبى 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
رسائل 
تدریس 
مدرسه علميه الهادي(ع) و شهيدين 
مدرس 
 
 
شرح لمعه و اصول فقه 
تدریس 
دانشكده اصول دين قم و دانشگاه تقريب مذاهب تهران 
مدرس 
 
 
نقد حديث و تفسير قرآن 
تدریس 
دانشكده علوم حديث و مدرسه علميه شهيدين 
مدرس 
 
 
نقد حديث و تفسير قرآن 
تدریس 
مدرسه علميه شهيدين و دانشكده علوم حديث  
مدرس 
 
 
فقه الحديث 
تدریس 
دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتي شريف 
مدرس 
 
 
متون و معارف اسلامى 
همکاری 
دارالحدیث 
عضو هیأت مؤسس  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشکده دارالحدیث 
مدیر گروه علوم حدیث  
1382/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
دارالحدیث 
عضو هیأت مؤسس 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات دارالحدیث 
مدیریت 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات دارالحدیث 
مدیریت گروه موسوعه نگارى 
 
 
اجرائی  
همکاری 
مرکز تحقیقات دارالحدیث  
مدیریت گروه موسوعه نگاری  
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشكي قم 
مدرس 
 
 
روش تدريس