سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دارالحدیث 
عضو هیأت مؤسس 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات دارالحدیث 
مدیریت 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات دارالحدیث 
مدیریت گروه موسوعه نگارى 
 
 
اجرائی  
همکاری 
دانشکده دارالحدیث 
مدیر گروه علوم حدیث  
1382/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
دارالحدیث 
عضو هیأت مؤسس  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات دارالحدیث  
مدیریت گروه موسوعه نگاری  
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتي شريف 
مدرس 
 
 
متون و معارف اسلامى 
تدریس 
مدرسه علميه شهيدين و دانشكده علوم حديث  
مدرس 
 
 
فقه الحديث 
تدریس 
دانشكده علوم حديث و مدرسه علميه شهيدين 
مدرس 
 
 
نقد حديث و تفسير قرآن 
تدریس 
دانشكده اصول دين قم و دانشگاه تقريب مذاهب تهران 
مدرس 
 
 
نقد حديث و تفسير قرآن 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشكي قم 
مدرس 
 
 
روش تدريس 
تدریس 
مدرسه علميه الهادي(ع) و شهيدين 
مدرس 
 
 
شرح لمعه و اصول فقه 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
رسائل 
تدریس 
مدرسه علميه امام خميني (ره) 
مدرس 
 
 
سنن النبى 
تدریس 
دانشكده علوم حديث شهرري و دانشگاه تقريب مذاهب 
مدرس 
 
 
احاديث موضوعه 
تدریس 
شهر رى، مشهد و شيراز 
مدرس 
 
 
آموزش مباني فهم حديث 
تدریس 
دانشكده علوم حديث 
مدرس 
 
 
متن خوانى 
تدریس 
دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف  
مدرس 
 
 
متون و معارف اسلامی 
تدریس 
مدرسه علمیه شهیدین و دانشکده علوم حدیث  
مدرس 
 
 
فقه الحدیث  
تدریس 
دانشکده علوم حدیث و مدرسه علمیه شهیدین  
مدرس 
 
 
نقد حدیث و تفسیر قرآن  
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی قم  
مدرس 
 
 
روش تدریس  
تدریس 
مدرسه علمیه الهادی(ع) و مدرسه شهیدین  
مدرس 
 
 
شرح لمعه و اصول فقه  
تدریس 
حوزه علمیه قم  
مدرس 
 
 
رسائل 
تدریس 
مدرسه علمیه امام خمینی (ره)  
مدرس 
 
 
سنن النبی  
تدریس 
دانشکده علوم حدیث شهرری و دانشگاه تقریب مذاهب 
مدرس 
 
 
احادیث موضوعه  
تدریس 
دانشکده علوم حدیث شهر ری، مشهد و شیراز 
مدرس 
 
 
مبانی فهم حدیث